Ασφάλεια

Το Κέντρο Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει φροντίσει για τη φυσική ασφάλεια τόσο των υποδομών και εγκαταστάσεών του όσο και των συστημάτων και δικτύων που διαθέτει.

Φυσική Ασφάλεια

Ελεγχόμενη Πρόσβαση στο χώρο του Κέντρου Δεδομένων
Ο χώρος προστατεύεται με μηχανισμούς ασφάλειας και ελεγχόμενης πρόσβασης κατά τρόπο ώστε, αφενός, να γίνεται ταυτοποίηση των ατόμων που εισέρχονται σε αυτόν και αφετέρου να αποτρέπεται η είσοδος μη εξουσιοδοτημένων προσώπων. Για το σκοπό αυτό η πρόσβαση γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής κάρτας. Ο χώρος διαθέτει επίσης σύστημα βιντεοεπιτήρησης, αυτόματο σύστημα συναγερμού. Επίσης, τηρείται αρχείο καταγραφής της κίνησης (εισόδου/ εξόδου) στο χώρο του Κέντρου Δεδομένων.

Μέτρα προστασίας
Η προστασία του χώρου από φυσικές καταστροφές επιτυγχάνεται με τη χρήση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, που εξασφαλίζει την κατάσβεση της πυρκαγιάς προστατεύοντας παράλληλα τον ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Ο έλεγχος της θερμοκρασίας και των εν γένει περιβαλλοντικών συνθηκών εξασφαλίζεται μέσω αυτόματου συστήματος παρακολούθησης των περιβαλλοντικών συνθηκών και της ορθής λειτουργίας του κλιματισμού.

Εφεδρεία Συστήματος
Τα συστήματά μας διαθέτουν εφεδρείες που εξασφαλίζουν στο μέτρο του δυνατού την ομαλή λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τροφοδοσία Ισχύος
Σε περίπτωση διακοπής του δημοσίου δικτύου τροφοδοσίας, το Κέντρο Δεδομένων εφαρμόζει μέτρα εφεδρικής τροφοδοσίας και ειδικότερα διαθέτει γεννήτριες, που ενεργοποιούνται αυτόματα.

Ασφάλεια Συστημάτων & Δικτύων

Απομακρυσμένη- Λογική Πρόσβαση
Για την απομακρυσμένη πρόσβαση στα συστήματα του Κέντρου Δεδομένων, έχουν δημιουργηθεί επίπεδα πρόσβασης των χρηστών των συστημάτων του Κέντρου Δεδομένων ανάλογα με τα ανατεθειμένα σε αυτούς καθήκοντα. Επίσης, εφαρμόζεται πολιτική διαχείρισης χρηστών για την προσθήκη, διαγραφή ή/και την απονομή ή/ και μεταβολή των δικαιωμάτων πρόσβασης που έχουν.

Η απομακρυσμένη πρόσβαση στα συστήματα του Κέντρου Δεδομένων επιτυγχάνεται με τη χρήση ατομικών κωδικών πρόσβασης (μεταβαλλόμενων κατά τακτά χρονικά διαστήματα) και μηχανισμών ασφαλούς αυθεντικοποίησης και κρυπτογράφησης. Γίνεται από περιορισμένο αριθμό ατόμων εκ του προσωπικού του Κέντρου Δεδομένων και κατά το μέτρο που είναι αναγκαία για την ομαλή παροχή των υπηρεσιών και τη λειτουργία του Κέντρου Δεδομένων.  

Μέτρα προστασίας από εξωτερικές απειλές
Το Κέντρο Δεδομένων έχει λάβει μέτρα για την προστασία των συστημάτων του από κακόβουλες ενέργειες με την εφαρμογή μηχανισμών και συστημάτων τόσο ανίχνευσης και αποτροπής απειλών όσο και αντιμετώπισης περιστατικών- συμβάντων ασφαλείας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

E-mail:
helpdesk [at] uoc.gr

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
+30 2810 393312

Τηλεομοιοτυπία (Fax):
+30 2810 393318

Διεύθυνση
Πανεπιστημιούλη Βουτών, 70013

Ηράκλειο, Ελλάδα

DataCenter NewsLetter

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας εισάγοντας το e-mail σας

JoomShaper