Όροι & Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών

Η παροχή των υπηρεσιών του Κέντρου Δεδομένων γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ο εν δυνάμει χρήστης των υπηρεσιών του Κέντρου Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης οφείλει να λάβει γνώση των παρακάτω γενικών όρων χρήσης.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η παροχή των υπηρεσιών πρέπει να δηλώσει τη συναίνεσή του με τους παρακάτω γενικούς όρους χρήσης και προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών και να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου Δεδομένων.

Σημειωτέον ότι ο χρήστης οφείλει να αποδεχτεί και ειδικούς συμβατικούς όρους χρήσης ανάλογα με το είδος της κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας.

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύναψη σύμβασης για τη χρήση των υπηρεσιών δεν διεκπεραιώνεται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Ο παρόν διαδικτυακός τόπος περιλαμβάνει ενδεικτικά στοιχεία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Δεδομένων. Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τις υπηρεσίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το helpdesk.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων κατ’ ελάχιστον είναι 12μηνη.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Η ισχύς της σύμβασης μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτήματος του πελάτη – χρήστη. Το ΚΔ κατά διακριτική του ευχέρεια αποδέχεται ή όχι το αίτημα.

Στην  περίπτωση που κατά το χρονικό σημείο υποβολής του αιτήματος παράτασης, η τιμολογιακή ή άλλης φύσεως πολιτική του ΚΔ έχει τροποποιηθεί σε σχέση με εκείνη που ίσχυε κατά το χρονικό διάστημα σύναψης της σύμβασης -της οποίας αιτείται η παράταση-, το ΚΔ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την έγγραφη τροποποίηση τής -υπό παράταση- σύμβασης  προκειμένου να προσαρμοστεί στα νέα οικονομικής ή άλλης φύσεως δεδομένα.   

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Toαντίτιμο χρήσης κάθε υπηρεσίας έχει υπολογιστεί κατ’αποκοπήν για το πρώτο έτος. Με το πέρας του πρώτου έτους παροχής των υπηρεσιών το αντίτιμο χρήσης υπολογίζεται βάσει συγκεκριμένου ποσού κάθε μήνα.

Τα ανωτέρω ποσά θα είναι καταβλητέα ανά εξάμηνο.

 Για την τιμολόγηση δεν ακολουθείται το μοντέλο της πληρωμής ανά χρήση (payperuse).   

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στην περίπτωση που το ΚΔ προβεί σε αναβαθμίσεις, προσθήκες στις υφιστάμενες υπηρεσίες ή σε τροποποιήσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών και προδιαγραφών τους, ζητά από το έτερο συμβαλλόμενο μέρος την τροποποίηση της σύμβασης και την προσαρμογή της στα νέα τεχνικής φύσεως δεδομένα, θέτοντας προθεσμία εντός της οποίας ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να απαντήσει.

Εάν ο χρήστης των υπηρεσιών επιθυμεί να προσθέσει επιπλέον χαρακτηριστικά στις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες οφείλει να υποβάλει αίτημα προς το ΚΔ, στην ειδική φόρμα που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Εάν το ΚΔ κάνει δεκτό το αίτημα, η σύμβαση τροποποιείται τόσο ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας όσο και ως προς την τιμολόγηση, καθώς πλέον θα κοστολογηθούν και οι επιπλέον παροχές.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Το ΚΔ μεριμνά για την στο μέτρο του δυνατού ομαλή, αδιάκοπη και απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών. Για κάθε υπηρεσία εφαρμόζεται συγκεκριμένη Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών (ServiceLevelAgreement), όπου καθορίζεται, ενδεικτικά, η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών ανά μήνα/έτος, οι περιπτώσεις διακοπής παροχής των υπηρεσιών (προγραμματισμένες ή έκτακτες), αποζημιώσεις σε περίπτωση απόκλισης των παρεχόμενων υπηρεσιών κ.λπ.. Το ΚΔ δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη συνεχή και αδιάκοπη παροχή των υπηρεσιών.

Το ΚΔ κατά την παροχή των υπηρεσιών τηρεί τους νόμους και εφαρμόζει Κανονισμό Λειτουργίας που αποτελείται από επιμέρους Πολιτικές (Ασφάλειας Χώρου και Φυσικής Πρόσβασης, Πολιτική Ασφάλειας Δικτύων και Απομακρυσμένης Πρόσβασης, Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας, Διαχείρισης και Εγκατάστασης Υλικού και Λογισμικού, Αποδεκτής Χρήσης) με σκοπό τη διασφάλιση της σύννομης και κατά τα συμφωνηθέντα παροχής των υπηρεσιών.

Το ΚΔ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί ανά πάσα στιγμή σε τροποποίηση του Κανονισμού και των Πολιτικών που διέπουν τη λειτουργία και οργάνωση του.

Το ΚΔ δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για τα δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία (ενδεικτικά, αποθηκεύονται, τροποποιούνται, διαγράφονται, διακινούνται) μέσω των συστημάτων και δικτύων του Κέντρου Δεδομένων για το σκοπό παροχής των υπηρεσιών από τους χρήστες. Το ΚΔ δεν είναι υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων, δεν καθορίζει ούτε το σκοπό, ούτε τη διάρκεια, ούτε τον τρόπο της επεξεργασίας τους. Ομοίως, δεν προσδιορίζει και δεν ελέγχει το περιεχόμενο των δεδομένων και του όλου υλικού που αποθηκεύεται ή διαβιβάζεται μέσω των υποδομών του.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι χρήστες των παρεχόμενων υπηρεσιών οφείλουν κατά τη χρήση των υπηρεσιών να τηρούν τους νόμους και να απέχουν από οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την απρόσκοπτη και ομαλή παροχή της υπηρεσίας.

Κάθε είδους συμπεριφορά συνιστάμενη σε πράξη ή παράλειψη, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ή να προκαλέσει βλάβη στα συστήματα του ΚΔ, απαγορεύεται και γεννά δικαίωμα αποζημίωσης υπέρ του Πανεπιστημίου. 

Οι χρήστες δεν έχουν φυσική πρόσβαση στο χώρο του Κέντρου Δεδομένων. Εφόσον επιθυμούν την πρόσβαση στο χώρο, οφείλουν να διατυπώσουν και να υποβάλουν γραπτό αίτημα, με αναφορά του λόγου επίσκεψης στο χώρο. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης κατά τη διακριτική του ευχέρεια κάνει δεκτό ή μη το αίτημα.

Οι χρήστες των υπηρεσιών εγγυώνται ότι δεν πρόκειται να παραβιάσουν δικαιώματα περιουσιακής ή ηθικής φύσεως του ΚΔ του Πανεπιστημίου Κρήτης πάνω τόσο στις υλικές όσο και άυλες υποδομές και τα συστήματα του Κέντρου Δεδομένων, ιδίως δε δικαιώματα τεχνογνωσίας, πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Οι χρήστες των υπηρεσιών εγγυώνται ότι δεν πρόκειται να αποκαλύψουν οποιαδήποτε πληροφορία που κρίνεται και θεωρείται εμπιστευτική από το ΚΔ.

Οι χρήστες οφείλουν τηρούν τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την ασφάλεια και το απόρρητο των επικοινωνιών.

Οι χρήστες εγγυώνται και δεσμεύονται ότι θα κάνουν ορθή χρήση των υπηρεσιών και ότι θα δεσμεύουν το προσωπικό τους που συνδέεται με αυτούς με οποιαδήποτε είδους σχέση, για τη σύννομη και ορθή χρήση των υπηρεσιών, δηλώνοντας συνάμα ότι ευθύνονται έναντι του ΚΔ του Πανεπιστημίου για κάθε πράξη ή παράλειψή του προσωπικού τους. Ομοίως, εγγυώνται ότι θα δεσμεύουν τους τελικούς χρήστες των παρεχόμενων υπηρεσιών για τη σύννομη και ορθή χρήση των υπηρεσιών ευθυνόμενοι έναντι του Πανεπιστημίου για κάθε πράξη ή παράλειψη αυτών.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ –ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Οι χρήστες των παρεχόμενων υπηρεσιών οφείλουν να μην προβαίνουν σε δημοσιοποίηση ή αποκάλυψη σε τρίτους στοιχείων που αφορούν στη λειτουργία του Κέντρου Δεδομένων, στις δομές οργάνωσης αυτού, στα συστήματα ασφαλείας που εφαρμόζονται, στις τεχνικές προδιαγραφές και χαρακτηριστικά των υποδομών και συστημάτων αυτού (εικονικών και μη) και κάθε πληροφορίας που το ΚΔ κρίνει ως εμπιστευτική, παρά μόνο όπου και όταν απαιτείται για την υλοποίηση της σύμβασης.

Το ΚΔ κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων ή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορεί να ζητήσει την υπογραφή Συμφωνίας Εμπιστευτικότητας (Non-DisclosureAgreement).

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το ΚΔ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιασδήποτε φύσεως ζημία (επελθούσα, αποθετική, μέλλουσα κ.λπ.) προκληθεί στους χρήστες των υπηρεσιών κατά την παροχή της υπηρεσίας, ή για απώλεια δεδομένων, αποθηκευμένων πληροφοριών, ή για παραβίαση της ασφάλειας συστημάτων ή για τη διακοπή παροχής της υπηρεσίας για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.  

Σε κάθε περίπτωση, το ποσό με το οποίο ενδέχεται να κληθεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης να αποζημιώσει κάποιο χρήστη των υπηρεσιών του δεν μπορεί να ξεπεράσει το ήμισυ του ποσού που ο χρήστης έχει καταβάλει για την υπηρεσία κατά τη διάρκεια ενός έτους πριν από την ημερομηνία εμφάνισης του ζημιογόνου γεγονότος.   

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σε περίπτωση δικαστικής διαφοράς αρμόδια για την επίλυση είναι τα δικαστήρια του Ρεθύμνου και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

Επικοινωνήστε μαζί μας

E-mail:
helpdesk [at] uoc.gr

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
+30 2810 393312

Τηλεομοιοτυπία (Fax):
+30 2810 393318

Διεύθυνση
Πανεπιστημιούλη Βουτών, 70013

Ηράκλειο, Ελλάδα

DataCenter NewsLetter

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας εισάγοντας το e-mail σας

JoomShaper